Algemene Voorwaarden

 1. YouTree Coaching & Reiki (lees verder als YouTree) is een éénmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 2. YouTree is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches, vastgesteld door de beroepsverenigingen NOBCO.
 3. YouTree behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.
 4. YouTree registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.
 5. De cliënt sluit samen met de coach een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.
 6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt (voor een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 7. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. YouTree adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. YouTree aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 8. YouTree behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 9. Wanneer een cliënt tijdens de coach/reiki-sessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom van deze sessie verschuldigt.
 10. Een cliënt verplicht zich de schade die hij/zij veroorzaakt aan roerende dan wel onroerende zaken op het terrein waar de coaching gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar van die zaken, tenzij hij/zij zelf de eigenaar van de zaken is.
 11. De betaling voor de sessies wordt per bank overgemaakt. Bij een reiki-behandeling zal dit via een betaalverzoek plaatsvinden en dit wordt geacht dezelfde dag als de behandeling betaald te worden. Bij een coaching en coaching-reiki behandeling dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incasso bureau.
 

 

Scroll naar boven